Thực hành luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh

  • 1383 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đất nước ta có tất cả bao nhiêu dân tộc ?

Xem đáp án

Lời giải:

Nước Việt Nam có 54 dân tộc anh em.


Câu 2:

Những người dân tộc thiểu số thường sống ở vùng nào ?

Xem đáp án

Lời giải:

Dân tộc thiểu số thường sống ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa.


Câu 3:

Trong các dân tộc dưới đây, đâu không phải là dân tộc thiểu số ?

Xem đáp án

Lời giải:

Dân tộc Kinh không phải là dân tộc thiểu số.


Câu 4:

Nhà rông là ngôi nhà đặc trưng của dân tộc nào ?

Xem đáp án

Lời giải:

Nhà rông là nét đặc trưng của đồng bào dân tộc vùng Tây Nguyên.


Câu 5:

Con hãy sắp xếp các cụm từ sau đây thành câu so sánh :

Xem đáp án

Câu so sánh đúng là :

Hoa móng rồng thơm lừng như mùi mít chín.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận