Thực hành luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ lễ hội. Dấu phẩy

  • 1002 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trò chơi nào không chơi trong lễ hội ?

Xem đáp án

Lời giải: 

Trò chơi Thả đỉa ba ba không chơi trong lễ hội.


Câu 2:

Những trò chơi dân gian dưới đây, trò nào được chơi ở lễ hội ?

Xem đáp án

Lời giải: 

Trò đập niêu đất được chơi ở lễ hội


Câu 3:

Câu nào sau đây điền đúng dấu phẩy ?

Xem đáp án

 

Lời giải: 

Câu điền đúng dấu phẩy: Đến giờ đua, lệnh phát ra bằng ba hồi trống dõng dạc.


Câu 4:

Chọi trâu có phải là một hoạt động trong lễ hội không?

Xem đáp án

Chọi trâu có là một hoạt động trong lễ hội.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận