Thực hành luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ lễ hội. Dấu phẩy

  • 1244 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trò chơi nào không chơi trong lễ hội ?

Xem đáp án

Lời giải: 

Trò chơi Thả đỉa ba ba không chơi trong lễ hội.


Câu 2:

Những trò chơi dân gian dưới đây, trò nào được chơi ở lễ hội ?

Xem đáp án

Lời giải: 

Trò đập niêu đất được chơi ở lễ hội


Câu 3:

Câu nào sau đây điền đúng dấu phẩy ?

Xem đáp án

 

Lời giải: 

Câu điền đúng dấu phẩy: Đến giờ đua, lệnh phát ra bằng ba hồi trống dõng dạc.


Câu 4:

Chọi trâu có phải là một hoạt động trong lễ hội không?

Xem đáp án

Chọi trâu có là một hoạt động trong lễ hội.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận