Thực hành luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi.

  • 1423 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Theo con, dòng nào giải thích đúng nghĩa của từ “trí thức”?

Xem đáp án

Lời giải:

“trí thức”: là những người lao động trí óc, có trình độ cao.


Câu 2:

Đáp án nào dưới đây không chỉ người trí thức ?

Xem đáp án

Lời giải:

thợ may không là từ ngữ chỉ người trí thức.


Câu 3:

Hoạt động nào sau đây không phải của người trí thức?.

Xem đáp án

Lời giải:

Cày ruộng là công việc của người nông dân, không phải của người trí thức


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận