Thực hành luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Tổ quốc. Dấu phẩy.

  • 1298 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trong những từ ngữ sau, từ nào cùng nghĩa với Tổ quốc ?

Xem đáp án

Lời giải:

Non sông cùng nghĩa với Tổ quốc.


Câu 2:

Trong những từ sau, từ nào không cùng nghĩa với Tổ Quốc ?

Xem đáp án

Lời giải:

Chiến tranh không cùng nghĩa với Tổ quốc


Câu 3:

Từ nào cùng nghĩa với từ bảo vệ ?

Xem đáp án

Lời giải:

gìn giữ cùng nghĩa với bảo vệ


Câu 4:

Từ nào dưới đây không cùng nghĩa với xây dựng ?

Xem đáp án

Lời giải:

Đào xới không cùng nghĩa với xây dựng.


Câu 5:

Các vị anh hùng dân tộc thường có công lao gì với đất nước ?

Xem đáp án

Lời giải:

Tất cả các đáp án trên đều đúng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận