Thực hành tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua: Noi gương chú bộ đội

  • 1142 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 3:

Việc nêu lên những điểm hạn chế trong bài báo cáo nhằm mục đích gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Để rút kinh nghiệm và sửa lỗi.


Câu 4:

Trong bài báo cáo, lớp trưởng chỉ nêu những thành tích tốt, đúng hay sai ?

Xem đáp án

Bài báo cáo nêu lên cả nhưng khuyết điểm trong hoạt động của lớp.

Đáp án : sai


Câu 5:

Trong bản báo cáo, những cá nhân, tập thể có thành tích tốt sẽ được phần thưởng gì ? 

Xem đáp án

Lời giải:

Những cá nhân, tập thể có thành tích tốt sẽ được khen thưởng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận