Đề thi giữa kì 2 Tin học 6 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

  • 5071 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Câu nào đúng trong các câu sau

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Câu nào đúng trong các câu sau

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Muốn thoát khỏi Microsoft Word ta chọn

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Muốn soạn thảo văn bản chữ Việt, cần có:

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận