Trắc nghiệm Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên có đáp án

  • 535 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các nguồn tài nguyên trên Trái Đất phân bố 

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/184, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Ngành kinh tế nào sau đây không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các điều kiện tự nhiên nhất?

Xem đáp án

Đáp án D.

SGK/185, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Các điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của con người là

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/184, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Tài nguyên thiên nhiên được chia thành đất, nước, khí hậu, sinh vật, khoáng sản là dựa vào

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/184, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Ngành kinh tế nào sau đây chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của điều kiện tự nhiên?

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/185, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận