Trắc nghiệm Cây tre Việt Nam có đáp án

  • 5484 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

"Cây tre Việt Nam" thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Ai là tác giả của "Cây tre Việt Nam"?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Trong bài, tác giả đã miêu tả những phẩm chất nổi bật nào của tre?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận