Trắc nghiệm Phân tích chi tiết con chào mào có đáp án

  • 367 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Con chào mào xuất hiện trong bài thơ với đặc điểm gì?

Xem đáp án

Con chào mào xuất hiện trong bài thơ với đặc điểm đốm trắng mũ đỏ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chi tiết con chào mào hót ở trên cây cao có tác dụng gì?

Xem đáp án

Chi tiết con chào mào hót ở trên cây cao có tác dụng mở rộng biên độ không gian cho bức tranh.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Trong văn bản Con chào mào, trong ý nghĩ, nhà thơ đã vẽ vật gì?

Xem đáp án

Trong ý nghĩ của mình, nhà thơ đã vẽ chiếc lồng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Trong văn bản Con chào mào, chiếc lồng trong ý nghĩ của nhà thơ biểu tượng cho điều gì?

Xem đáp án

Chiếc lồng biểu hiện cho sự kìm giữ, hạn chế.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Trong văn bản Con chào mào, tại sao tác giả lại muốn vẽ chiếc lồng?

Xem đáp án

Tác giả lại muốn vẽ chiếc lồng vì sợ chim sẽ bay mất.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận