Trắc nghiệm Địa lí 12 CTST Bài 28. Phát triển kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ có đáp án

  • 48 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tỉnh nào sau đây ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vừa giáp Lào, vừa giáp biển?

Xem đáp án

Chọn B

Quảng Nam là tỉnh duy nhất ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vừa tiếp giáp với Lào, vừa giáp biển. Các tỉnh còn lại chỉ tiếp giáp với biển.


Câu 2:

Thuận lợi chủ yếu cho việc nuôi trồng thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

Xem đáp án

Chọn A

Thuận lợi chủ yếu cho việc nuôi trồng thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là bờ biển có nhiều vũng, vịnh, đầm phá.


Câu 3:

Vùng nuôi tôm thâm canh với quy mô lớn ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã hình thành ở các tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

Nuôi trồng hải sản phát triển theo hướng đầu tư thâm canh, đa dạng loài nuôi,… đã hình thành một số vùng nuôi tôm thâm canh với quy mô diện tích lớn ở Phú Yên, Khánh Hòa.


Câu 4:

Để khai thác hiệu quả đất nông nghiệp ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vấn đề đặt ra hàng đầu là

Xem đáp án

Chọn A

Để khai thác có hiệu quả đất nông nghiệp ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vấn đề đặt ra hàng đầu là xây dựng các công trình thủy lợi nhằm đảm bảo nguồn nước tưới tiêu quanh năm, đặc biệt là vào mùa khô hạn.


Câu 5:

Các tỉnh/thành phố nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Xem đáp án

Chọn C

Duyên hải Nam Trung Bộ bao gồm 8 tỉnh, thành phố lần lượt từ Bắc và Nam là: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận với diện tích hơn 44 nghìn km2.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận