Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 15 (có đáp án): Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

  • 2855 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it (trang 51 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 2:

Cơ cấu dân số chủ yếu ở các nước Đông Nam Á là

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: (trang 51 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 3:

Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: Đông Nam Á có 11 quốc gia (trang 52 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 4:

Quốc gia có số dân đông nhất khu vực Đông Nam Á là

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: In-đô-nê-xi-a có số dân đông nhất Đông Nam Á, năm 2002 dân số quốc gia này đạt 217 triệu người (trang 52 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 5:

Quốc gia duy nhất không giáp biển ở Đông Nam Á là

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: Đông Nam Á có 11 quốc gia (trang 52 SGK Địa lí lớp 8).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận