Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 35 (có đáp án): Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

  • 1313 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Mùa mưa trên lưu vực sông Hồng từ tháng mấy đến tháng mấy?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: Mùa mưa bao gồm các tháng liên tuc trong năm có lượng mưa tháng lớn hơn hay bằng 1/12 lượng mưa cả năm. Lượng mưa trung bình trên lưu vực sông Hồng là 153mm/tháng, nên các tháng có lượng mưa trên 153mm là những tháng mùa mưa trên lưu vực sông Hồng.


Câu 2:

Mùa lũ trên lưu vực sông Hồng từ tháng mấy đến tháng mấy?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: Mùa lũ bao gồm các tháng liên tuc trong năm có lưu lượng lớn hơn hay bằng 1/12 lưu lượng dòng chảy cả năm. Lương lượng dòng chảy trung bình tháng của sông Hồng ở trạm Sơn Tây là 3632 m3/s, nên những tháng có lưu lượng lớn hơn hoặc bằng 3632 m3/s là những tháng mùa lũ.


Câu 3:

Tháng đỉnh lũ của sông Hồng ở trạm Sơn Tây?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: Lưu lượng tháng 8 trên sông Hồng tại trạm Sơn Tây là 9246 m3/s.


Câu 4:

Mùa kiệt của sông Hồng tại trạm Sơn Tây là

Xem đáp án

Đáp án: D. 

Giải thích: Mùa kiệt của sông Hồng tại trạm Sơn Tây là từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau.


Câu 5:

Mùa mưa trên lưu vực sông Gianh từ tháng mấy đến tháng mấy?

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: Mùa mưa bao gồm các tháng liên tuc trong năm có lượng mưa tháng lớn hơn hay bằng 1/12 lượng mưa cả năm. Lượng mưa trung bình trên lưu vực sông Gianh là 186mm/tháng, nên các tháng có lượng mưa trên 186mm là những tháng mùa mưa trên lưu vực sông Gianh.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận