Trắc nghiệm Địa lý 12 Cánh diều Bài 10: Vấn đề phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản có đáp án

  • 63 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Yếu tố nào sau đây thúc đẩy sự phát triển của ngành thủy sản ở nước ta hiện nay?

Xem đáp án

Chọn C

Yếu tố thúc đẩy sự phát triển của ngành thủy sản ở nước ta trong những năm qua là nhu cầu đa dạng của thị trường trong nước và quốc tế.


Câu 2:

Ở nước ta hiện nay, vùng nào sau đây có diện tích nuôi tôm lớn nhất?

Xem đáp án

Chọn C

Vùng nuôi tôm lớn nhất của nước ta hiện nay là vùng Đồng bằng sông Cửu Long.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng với ngành thủy sản của nước ta hiện nay?

Xem đáp án

Chọn B

Điều kiện khai thác và nuôi trồng thủy sản hiện nay ở nước ta là

- Nhân dân ta có kinh nghiệm, truyền thống đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

- Phương tiện tàu thuyền, ngư cụ ngày càng được cải thiện và tăng cường đánh bắt xa bờ.

- Các dịch vụ thủy sản ngày càng phát triển.


Câu 4:

Nghề nuôi cá nước ngọt phát triển mạnh nhất ở vùng nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B

Vùng nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước ta là vùng Đồng bằng sông Cửu Long, (chiếm 69,8% sản lượng nuôi trồng thủy sản của cả nước), đứng thứ hai là vùng Đồng bằng sông Hồng (chiếm 17,3% năm 2021).


Câu 5:

Các cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tế cao của nước ta là

Xem đáp án

Chọn C

- Một số cây công nghiệp lâu năm có giá trị ngày càng được mở rộng, hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn như: cà phê, cao su, hồ tiêu, điều ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ; chè ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.

- Mía, bông và thuốc lá là cây công nghiệp hàng năm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận