Trắc nghiệm GDCD 12: (có đáp án) Công dân bình đẳng trước pháp luật

  • 2420 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Bình đẳng trước pháp luật là mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật.

 


Câu 2:

Đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật là trách nhiệm của

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật.

 


Câu 3:

Ngoài việc bình đẳng về hưởng quyền, công dân còn bình đẳng trong việc

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ của mình.

 


Câu 4:

Trong cùng điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và có nghĩa vụ như nhau nhưng mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ đó đến đâu phụ thuộc vào

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Trong cùng điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và có nghĩa vụ như nhau nhưng mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ đó đến đâu phụ thuộc vào khả năng, điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người.

 


Câu 5:

Mối quan hệ giữa quyền của công dân và nghĩa vụ của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận