Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ có đáp án (P1)

  • 12962 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 22 phút

Câu 1:

Công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Công dân từ từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.


Câu 2:

Quyền ứng xử của công dân được thực hiện bằng những cách nào dưới đây ?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Quyền ứng xử của công dân được thực hiện bằng cách tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.


Câu 3:

Phương án nào dưới đây đúng khi bàn đến quyền bầu cử của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử là nội dung quyền bầu cử của công dân.


Câu 4:

Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên mới được quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Công dân đủ 21 tuổi trở lên mới được quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.


Câu 5:

Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Thảo Huỳnh

3 năm trước

Nguyễn Liên

H

1 năm trước

Huyền Phùng

Bình luận


Bình luận