Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7 (có đáp án): Công dân với các quyền dân chủ (phần 2) (P1)

  • 3436 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Dân chủ gián tiếp còn được gọi là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Dân chủ gián tiếp còn được gọi là dân chủ không công khai.


Câu 2:

Phương án nào dưới đây không thuộc các quyền dân chủ của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Quyền tự do ngôn luận không thuộc các quyền dân chủ của công dân.


Câu 3:

Hiến pháp năm 2013 quy định

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Hiến pháp năm 2013 quy định công dân đủ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.


Câu 4:

Nhận định nào dưới đây không đúng khi bàn về việc công dân không được thực hiện quyền bầu cử khi

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Công dân không được thực hiện quyền bầu cử khi đang chấp hành hình phạt tù.


Câu 5:

Tại một đơn vị bầu cử, nhân viên tổ bầu cử gợi ý bỏ phiếu cho một ứng viên nào đó là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Tại một đơn vị bầu cử, nhân viên tổ bầu cử gợi ý bỏ phiếu cho một ứng viên nào đó là vi phạm quyền ứng cử.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận