Đề số 2 ( Quyền bình đẳng giữa các dân tộc , tôn giáo bình đẳng giữa các dân tộc)

  • 3593 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hành vi kì thị và chia rẽ giữa các dân tộc. Mọi hành vi vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc đều bị xử lí nghiêm minh. Điều này nhằm đảm bảo

Xem đáp án

Đáp án là A

Lời giải: Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hành vi kì thị và chia rẽ giữa các dân tộc. Mọi hành vi vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc đều bị xử lí nghiêm minh. Điều này nhằm đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc.


Câu 2:

Hình thức tín ngưỡng có tổ chức với những quan niệm giáo lí thể hiện sự tín ngưỡng và các hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái tín ngưỡng ấy được gọi là

Xem đáp án

Đáp án là A

Lời giải: Hình thức tín ngưỡng có tổ chức với những quan niệm giáo lí thể hiện sự tín ngưỡng và các hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái tín ngưỡng ấy được gọi là tôn giáo.


Câu 3:

Chùa, nhà thờ, thánh đường, thánh thất.... được gọi chung là 

Xem đáp án

Đáp án là D

Lời giải: Chùa, nhà thờ, thánh đường, thánh thất.... được gọi chung là các cơ sở tôn giáo.


Câu 4:

Niềm tin tuyệt đối, không chứng minh vào sự tồn tại thực tế của những bản chất siêu nhiên như thánh thần, chúa trời là

Xem đáp án

Đáp án là B

Lời giải: Niềm tin tuyệt đối, không chứng minh vào sự tồn tại thực tế của những bản chất siêu nhiên như thánh thần, chúa trời là tín ngưỡng.


Câu 5:

Việc truyền bá, thực hành giáo lí, giáo luật, lễ nghi, quản lí tổ chức của tôn giáo là

Xem đáp án

Đáp án là D

Lời giải: Việc truyền bá, thực hành giáo lí, giáo luật, lễ nghi, quản lí tổ chức của tôn giáo là hoạt động tôn giáo. 


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Hiếu Lê

Bình luận


Bình luận