Đề số 2 Công dân với các quyền dân chủ

  • 3767 lượt thi

  • 51 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở thì những việc dân ở xã được giám sát, kiểm tra là

Xem đáp án

Đáp án là D

Lời giải: Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở thì những việc dân ở xã được giám sát, kiểm tra là kiểm tra việc sử dụng các loại quỹ, phí.


Câu 2:

Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án là A

Lời giải: Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế phổ thông, bình đẳng, trực tiếp.


Câu 3:

Khằng định nào dưới đây không đúng về quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?

Xem đáp án

Đáp án là A

Lời giải:  Phát huy sức mạnh của toàn dân không đúng về quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân.


Câu 4:

Biểu hiện nào dưới đây là vi phạm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?

Xem đáp án

Đáp án là A

Lời giải: Chính quyền xã giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nhưng thiếu công khai là vi phạm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân.


Câu 5:

Nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng thuộc nội dung quyền dân chủ nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án là A

Lời giải: Nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng thuộc nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

6 tháng trước

Nari Kwon

Bình luận


Bình luận