Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 18 (có đáp án): Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín,...

  • 3615 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín có nghĩa là  

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Phương án nào sau đây là nội dung của quyền đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Đọc trộm tin nhắn của bạn học cùng lớp vi phạm quyền nào sau đây của công dân?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Beo
17:06 - 18/04/2021

fvbgfhnmj