Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 3 (có đáp án): Tiết kiệm (phần 2)

  • 1779 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây nói về tiết kiệm?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Nhận định nào sau đây đúng khi nói về tiết kiệm?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Tiết kiệm thể hiện điều gì ở con người?

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận