Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 4 (có đáp án): Lễ độ (phần 2)

  • 1365 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ca dao, tục ngữ nào sau đây không nói về lễ độ?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Người không có lễ độ sẽ có biểu hiện nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Hành vi nào dưới đây trái với lễ độ?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Em sẽ lên án hành vi nào dưới đây khi trái với lễ độ?

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận