Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 5 (có đáp án): Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

  • 4333 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Dấu mốc đánh dấu ngành ngoại giao Việt Nam ra đời là ngày, tháng, năm nào?  

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Dấu mốc đánh dấu ngành ngoại giao Việt Nam ra đời là 28 tháng 8 năm 1945.


Câu 2:

Hiện nay nước ta có quan hệ ngoại giao với bao nhiêu nước trên thế giới?  

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Hiện nay nước ta có quan hệ ngoại giao với hơn 185 nước trên thế giới.


Câu 3:

Cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại gồm: công tác ngoại giao, biên giới lãnh thổ quốc gia, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, quản lý Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật được gọi là gì?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại gồm: công tác ngoại giao, biên giới lãnh thổ quốc gia, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, quản lý Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật được gọi là Bộ Ngoại giao.


Câu 4:

Quan hệ bạn bè thân thiết giữa các quốc gia với nhau được gọi là  

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Quan hệ bạn bè thân thiết giữa các quốc gia với nhau được gọi là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.  


Câu 5:

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ở nước ta khóa 2016 - 2021 là ai? 

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ở nước ta khóa 2016 - 2021 là ông Phạm Bình Minh.  


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận