Đề 1 Công dân bình đẳng trước pháp luật

  • 3974 lượt thi

  • 52 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Bất kì công dân nào nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều được hưởng các quyền công dân là nội dụng công dân bình đẳng về

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Bất kì công dân nào nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều được hưởng các quyền công dân là nội dụng công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.


Câu 2:

Bất kì công dân nào, nếu đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều được bầu cử, ứng cử, tự do lựa chọn nghề nghiệp. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về 

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Bất kì công dân nào, nếu đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều được bầu cử, ứng cử, tự do lựa chọn nghề nghiệp. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về quyền.


Câu 3:

Bất kì công dân nào, nếu đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều phải nộp thuế, bảo vệ Tổ quốc. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về 

Xem đáp án

Đáp án là B

Lời giải: Bất kì công dân nào, nếu đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều phải nộp thuế, bảo vệ Tổ quốc. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về nghĩa vụ.


Câu 4:

Công dân dù làm việc gì, khi vi phạm pháp luật đều bị xử lí theo quy định là nội dung công dân bình đẳng về

Xem đáp án

Đáp án là B

Lời giải: Công dân dù làm việc gì, khi vi phạm pháp luật đều bị xử lí theo quy định là nội dung công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.


Câu 5:

Mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ của mình là nội dung công dân bình đẳng về

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ của mình là nội dung công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phạm Duy
22:38 - 16/12/2021

16.D

Nhật Nam Lã Bùi
21:08 - 06/01/2022

câu 7 sai đáp án

Quỳnh Anh Lưu
22:27 - 11/12/2022

19. Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ của công dân

Quỳnh Anh Lưu
22:31 - 11/12/2022

Câu 36 mình nghĩ là bình đẳng về trách nhiệm pháp lý