Trắc nghiệm Hóa 11 CD Bài 11. Cấu tạo hợp chất hữu cơ có đáp án

  • 114 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Theo thuyết cấu tạo hóa học, trong phân tử các chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Theo thuyết cấu tạo hóa học, trong phân tử các chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một thứ tự nhất định.


Câu 2:

Để biết rõ số lượng nguyên tử, thứ tự liên kết và kiểu liên kết của các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ người ta dùng công thức nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Công thức cấu tạo cho biết số lượng nguyên tử, thứ tự liên kết và kiểu liên kết của các nguyên tử trong phân tử.


Câu 3:

Công thức thu gọn nào sau đây tương ứng với công thức phân tử C3H4O2?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

CTCT

CH3COOCH3

CH2=CH-COOH

HCOOCH2CH3

CH≡C-COOH

CTPT

C3H6O2

C3H4O2

C3H6O2

C3H2O2


Câu 4:

Cho công thức cấu tạo sau:

Cho công thức cấu tạo sau:  Công thức cấu tạo thu gọn của hợp chất là (ảnh 1)

Công thức cấu tạo thu gọn của hợp chất là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Biểu diễn công thức cấu tạo thu gọn: các nguyên tử, nhóm nguyên tử cùng liên kết với một nguyên tử carbon được viết thành một nhóm.

Vậy công thức cấu tạo thu gọn của hợp chất là CH3CH2CH2COOH.        


Câu 5:

Cho công thức cấu tạo sau:

Cho công thức cấu tạo sau:  Công thức cấu tạo thu gọn của hợp chất là (ảnh 1)

Công thức cấu tạo thu gọn của hợp chất là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Biểu diễn công thức cấu tạo thu gọn: các nguyên tử, nhóm nguyên tử cùng liên kết với một nguyên tử carbon được viết thành một nhóm.

Vậy công thức cấu tạo thu gọn của hợp chất là NH2CH2CH2CHO.       


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận