Trắc nghiệm Hóa 11 CD Bài 12: Alkane có đáp án

  • 225 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Alkane là các hydrocarbon:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Alkane là các hydrocarbon: no, mạch hở.


Câu 2:

Alkane là những hydrocarbon no, mạch hở, có công thức chung là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Alkane là những hydrocarbon no, mạch hở, có công thức chung là CnH2n+2 (n ≥1).


Câu 3:

Công thức phân tử nào sau đây không phải là công thức của một alkane?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

C3H6 không phải là công thức của một alkane.


Câu 4:

Nhóm nguyên tử CH3CH2- có tên là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nhóm nguyên tử CH3CH2- có tên là ethyl.


Câu 5:

Dãy các alkane được sắp xếp theo thứ tự tăng dần phân tử khối là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dãy các alkane được sắp xếp theo thứ tự tăng dần phân tử khối là methane, ethane, propane, hexane, heptane.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận