Trắc nghiệm Hóa 11 CD Bài 16. Alcohol có đáp án

  • 246 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hợp chất nào sau đây không phải là alcohol?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Alcohol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm hydroxyl (-OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon no.

Vậy CH2=CH-OH không phải là alcohol do nhóm -OH liên kết trực tiếp với carbon không no.


Câu 2:

Chất nào sau đây thuộc loại alcohol no, đơn chức, mạch hở?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

C2H5OH là alcohol no, đơn chức, mạch hở.


Câu 3:

Ứng với công thức phân tử C4H10O có bao nhiêu alcohol là đồng phân cấu tạo của nhau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ứng với công thức phân tử C4H10O có 4 đồng phân alcohol:

CH3CH2CH2CH2OH; CH3CH(OH)CH2CH3; CH3-C(OH)(CH3)2; CH3CH(CH3)CH2OH.


Câu 4:

Alcohol no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Alcohol no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là CnH2n+1OH (n ≥ 1).         


Câu 5:

Ethyl alcohol có công thức cu tạo là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ethyl alcohol có công thức cu tạo là CH3CH2OH.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận