Trắc nghiệm Hóa 11 CD Bài 18: Hợp chất carbonyl có đáp án

  • 217 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hợp chất chứa nhóm C=O liên kết với nguyên tử carbon hoặc nguyên tử hydrogen được gọi là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hợp chất chứa nhóm C=O liên kết với nguyên tử carbon hoặc nguyên tử hydrogen được gọi là hợp chất carbonyl.


Câu 2:

Trong những cặp chất sau đây, cặp chất nào thuộc loại hợp chất carbonyl?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hợp chất chứa nhóm C=O liên kết với nguyên tử carbon hoặc nguyên tử hydrogen được gọi là hợp chất carbonyl.

Vậy CH3CHO, CH3COCH3 là hợp chất carbonyl.         


Câu 3:

Công thức tổng quát của hợp chất carbonyl no, đơn chức mạch hở là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Công thức tổng quát của hợp chất carbonyl no, đơn chức mạch hở là CnH2nO.  


Câu 4:

Hợp chất nào sau đây là aldehyde?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Aldehyde là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm – CHO liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon hoặc nguyên tử hydrogen.

Vậy CH2=CH-CHO là aldehyde.


Câu 5:

Công thức cấu tạo thu gọn của formic aldehyde là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Công thức cấu tạo thu gọn của formic aldehyde là HCHO.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận