Trắc nghiệm Hóa 11 CD Bài 19. Carboxylic acid có đáp án

  • 118 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Công thức tổng quát của carboxylic acid no, đơn chức, mạch hở là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Công thức tổng quát của carboxylic acid no, đơn chức, mạch hở là CnH2nO2 (n 1).


Câu 2:

Số đồng phân carboxylic acid có công thức phân tử C4H8O2

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Các đồng phân carboxylic acid có công thức phân tử C4H8O2 là: CH3CH2CH2COOH; (CH3)2CHCOOH.


Câu 3:

Propanoic acid có công thức cấu tạo là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Propanoic acid có công thức cấu tạo là CH3CH2COOH.   


Câu 4:

Tên gọi của (CH3)2CH-COOH là

Xem đáp án
Tên gọi của (CH3)2CH-COOH là A. 2-methylpropanoic acid.	 (ảnh 1)

Câu 5:

Hợp chất Y có công thức cấu tạo thu gọn là CH3CH­2CH(CH­3)COOH. Tên gọi của Y là

Xem đáp án
Hợp chất Y có công thức cấu tạo thu gọn là CH3CH­2CH(CH­3)COOH. Tên gọi của Y là (ảnh 1)

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận