Trắc nghiệm Hóa 11 CD Bài 2: Sự điện li trong dung dịch nước. Thuyết Bronsted – lowry về Acid – base có đáp án

  • 73 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây là chất điện li?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

HNO3 là acid mạnh nên là chất điện li.


Câu 2:

Chất nào sau đây không phải chất điện li?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

C2H5OH không phải là chất điện li.

Loại KOH, H2S, HNO3 do acid, base, muối là các chất điện li.


Câu 3:

Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

C6H12O6 (glucose) không phân li ra ion khi hòa tan trong nước.

Loại MgCl2, HClO3, Ba(OH)2 do acid, base và muối có khả năng phân li ra ion khi hoà tan trong nước.


Câu 4:

Dung dịch nào sau đây có khả năng dẫn điện?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dung dịch muối ăn có khả năng dẫn điện do có khả năng phân li ra ion khi hoà tan trong nước. NaCl → Na+ + Cl


Câu 5:

Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

NaCl là chất điện li mạnh.

Loại A do CH3COOH là acid yếu, chất điện li yếu.

Loại B do C2H5OH là chất không điện li.

Loại C do H2O là chất điện li yếu.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận