Trắc nghiệm Hóa 11 CD Bài 3. Ph của dung dịch. Chuẩn độ acid – base có đáp án

  • 50 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dung dịch NaOH có môi trường base, làm quỳ tím ẩm hoá xanh.


Câu 2:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dung dịch HCl có môi trường acid, làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.


Câu 3:

Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dung dịch Na2SO4 có môi trường trung tính nên không làm đổi màu quỳ tím.


Câu 4:

Dung dịch nào sau đây có pH > 7?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dung dịch NaOH có môi trường base nên có pH > 7.


Câu 5:

Dung dịch nào sau đây có pH < 7?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dung dịch HNO3 có môi trường acid nên pH < 7.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận