Trắc nghiệm Hóa 11 CD Bài 5. Một số hợp chất quan trọng của nitrogen có đáp án

  • 65 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khi cho giấy quỳ tím tẩm ướt vào bình đựng khí NH3 thì giấy quỳ tím chuyển sang màu

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khi cho giấy quỳ tím tẩm ướt vào bình đựng khí NH3 thì giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh.


Câu 2:

Ở trạng thái lỏng nguyên chất, phân tử chất nào sau đây tạo được liên kết hydrogen với nhau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các phân tử ammonia có thể tạo được liên kết hydrogen với nhau

Ở trạng thái lỏng nguyên chất, phân tử chất nào sau đây tạo được liên kết  (ảnh 1)

 


Câu 3:

Trong nước, phân tử/ion nào sau đây thể hiện vai trò là acid theo thuyết Bronsted - Lowry?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

NH4+có khả năng nhường proton, thể hiện vai trò là acid theo thuyết Bronsted – Lowry.


Câu 4:

Cho dung dịch NH3 vào dung dịch chất nào sau đây thu được kết tủa trắng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

3NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl


Câu 5:

Nhiệt phân hoàn toàn muối nào sau đây thu được sản phẩm chỉ gồm khí và hơi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

NH42CO3to2NH3+CO2+H2O


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận