Trắc nghiệm Hóa 11 CD Bài 6: Sulfur và sulfur dioxide có đáp án

  • 48 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Sulfur là chất rắn có màu

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sulfur là chất rắn có màu vàng.


Câu 2:

Nguyên tố sulfur ở ô số 16, nhóm VIA, chu kì 3 trong bảng tuần hoàn. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử sulfur có số electron độc thân là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Cấu hình electron nguyên tử sulfur (Z = 16) theo ô orbital là:

Nguyên tố sulfur ở ô số 16, nhóm VIA, chu kì 3 trong bảng tuần hoàn (ảnh 1)

- Ở trạng thái cơ bản  nguyên tử S có 2 electron độc thân, thuộc AO 3p.


Câu 3:

Chất phản ứng ngay với bột sulfur ở điều kiện thường là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hg (thuỷ ngân, mercury) phản ứng với sulfur ở ngay điều kiện thường. Hg + S → HgS


Câu 4:

Số oxi hóa thấp nhất của nguyên tử sulfur (S) trong hợp chất là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số oxi hóa thấp nhất của nguyên tử sulfur (S) trong hợp chất là – 2.


Câu 5:

Hợp chất SO2 có tên gọi là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hợp chất SO2 có tên gọi là sulfur dioxide. 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận