Trắc nghiệm Hóa 11 CD Bài 8. Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ có đáp án

  • 73 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của carbon (trừ CO, CO2, muối carbonate, hợp chất xyanide, các carbide,…).


Câu 2:

Trong các hợp chất sau, chất nào hợp chất hữu cơ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

CH3COONa là hợp chất hữu cơ.


Câu 3:

Trong các hợp chất sau, chất nào không phải là hợp chất hữu cơ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

(NH4)2CO3 là muối carbonate nên không phải là hợp chất hữu cơ.


Câu 4:

Dẫn xuất hydrocarbon là các hợp chất mà thành phần nguyên tố

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dẫn xuất hydrocarbon là các hợp chất hữu cơ mà thành phần nguyên tố ngoài C còn các nguyên tố khác.


Câu 5:

Trong các hợp chất sau, chất nào là hydrocarbon?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

C6H6 là hydrocarbon, do trong thành phần của hợp chất chỉ có C và H.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận