Trắc nghiệm Hóa 11 CD Bài 9. Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ có đáp án

  • 92 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phương pháp nào sau đây được dùng để tách các chất lỏng ra khỏi hỗn hợp các chất có nhiệt độ sôi khác nhau, nhằm thu được chất lỏng tinh khiết hơn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phương pháp chưng cất được dùng để tách các chất lỏng ra khỏi hỗn hợp các chất có nhiệt độ sôi khác nhau, nhằm thu được chất lỏng tinh khiết hơn.


Câu 2:

Dùng phương pháp nào sau đây để tách và tinh chế các chất hữu cơ ở thể rắn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Kết tinh là phương pháp quan trọng dùng để tách biệt và tinh chế các chất hữu cơ ở thể rắn.


Câu 3:

Phương pháp chiết nào sau đây thường dùng để tách các chất hữu cơ hòa tan trong nước?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phương pháp chiết lỏng – lỏng thường dùng để tách các chất hữu cơ hòa tan trong nước.


Câu 4:

Phương pháp dùng dung môi lỏng hòa tan chất hữu cơ để tách chúng ra khỏi hỗn hợp rắn là phương pháp nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chiết lỏng – rắn: dùng dung môi lỏng hòa tan chất hữu cơ để tách chúng ra khỏi hỗn hợp rắn.


Câu 5:

Phương pháp dùng để tách các chất hữu cơ có hàm lượng nhỏ và khó tách ra khỏi nhau là phương pháp nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Phương pháp sắc kí cột dùng để tách các chất hữu cơ có hàm lượng nhỏ và khó tách ra khỏi nhau.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận