Trắc nghiệm Hóa 11 CD Ôn tập chương 3 có đáp án

  • 127 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong các hợp chất sau, chất nào hợp chất hữu cơ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

CH3COOH là hợp chất hữu cơ.


Câu 2:

Trong các hợp chất sau, chất nào là dẫn xuất của hydrocarbon?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

C2H5Cl là dẫn xuất của hydrocarbon.


Câu 3:

Trong các hợp chất sau, hợp chất nào là hydrocarbon?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

CH4 là hydrocarbon.


Câu 4:

Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hóa trị.


Câu 5:

Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là thường xảy ra chậm, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận