Trắc nghiệm Hóa 11 CD Ôn tập chương 4 có đáp án

  • 133 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây không phải là hydrocarbon?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

CH3 – CH2 – OH không phải là hydrocarbon do thành phần chứa 3 nguyên tố: C, H, O.


Câu 2:

Hợp chất X có công thức phân tử C5H12, khi tác dụng với chlorine (có chiếu sáng) tạo được bốn dẫn xuất thế monochloro. X là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

X là isopentane.

Hợp chất X có công thức phân tử C5H12, khi tác dụng với chlorine (ảnh 1)


Câu 3:

Alkane là những hydrocarbon no, mạch hở, có công thức chung là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Alkane là những hydrocarbon no, mạch hở, có công thức chung là CnH2n+2 (n ≥ 1).       


Câu 4:

Biogas là một loại khí sinh học, được sản xuất bằng cách ủ kín các chất thải hữu cơ trong chăn nuôi, sinh hoạt. Biogas được dùng để đun nấu, chạy máy phát điện sinh hoạt gia đình. Thành phần chính của biogas là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Thành phần chính của biogas là CH4.


Câu 5:

Tên thay thế của hydrocarbon có công thức cấu tạo (CH3)3CCH2CH2CH3

Xem đáp án
Tên thay thế của hydrocarbon có công thức cấu tạo (CH3)3CCH2CH2CH3 là (ảnh 1)

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận