Trắc nghiệm Hóa 11 CD Ôn tập chương 6 có đáp án

  • 116 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Công thức tổng quát của carboxylic acid no, đơn chức, mạch hở là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Công thức tổng quát của carboxylic acid no, đơn chức, mạch hở là CnH2nO2 (n 1).


Câu 2:

Số đồng phân carboxylic acid có công thức phân tử C4H8O2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đồng phân carboxylic acid có công thức phân tử C4H8O2 là: CH3CH2CH2COOH; (CH3)2CHCOOH.


Câu 3:

Tên thông thường của CH2=CH-CHO là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tên thông thường của CH2=CH-CHO là acrylic aldehyde.


Câu 4:

Cho hợp chất carbonyl có công thức cấu tạo sau

Cho hợp chất carbonyl có công thức cấu tạo sau:   Tên theo danh pháp thay thế  (ảnh 1)

Tên theo danh pháp thay thế của hợp chất carbonyl đó là

Xem đáp án
Cho hợp chất carbonyl có công thức cấu tạo sau:   Tên theo danh pháp thay thế  (ảnh 2)

Câu 5:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dung dịch CH3COOH là dung dịch acid, làm cho quỳ tím chuyển sang màu đỏ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận