Trắc nghiệm Lịch sử 12 Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội miền Bắc

  • 1031 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Tình hình nhiệm vụ của miền Bắc thời kì 1973 - 1975 có gì khác trước?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Hoàn cảnh lịch sử nào sau Hiệp định Pa-ri có ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Toán lính Mĩ cuối cùng rút khỏi nước ta vào ngày nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Âm mưu thâm độc nhất của Mĩ sau Hiệp đinh Pa-ri?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Điều nào sau đây chứng tỏ chính quyền, quân đội Sàỉ Gòn phá hoại Hỉệp định Pa-ri?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận