Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 1 (có đáp án): Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên (phần 2)

  • 4727 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (thế kỉ XVIII) là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Lực lượng giữ vai trò lãnh đạo trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (thế kỉ XVIII) là

Xem đáp án

Đáp án đúng D


Câu 3:

Nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển và thành công của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII?

Xem đáp án

Cách mạng tư sản Anh thành công chủ yếu vì được quần chúng ủng hộ và tham gia đấu tranh. Tuy nhiên khi cách mạng thành công thì quyền lợi của nhân dân lao động lại không được đáp ứng

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Sự kiện nào đã mở đường cho các nước châu Âu xâm chiếm châu Mĩ?

Xem đáp án

Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, nhiều nước châu Âu lần lượt chiếm và chia nhau châu lục mới này làm thuộc địa

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Trước sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ, thực dân Anh đã có hành động gì?

Xem đáp án

Kinh tế ở 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ sớm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa, cạnh tranh với hàng hóa Anh. Do đó, thực dân Anh đã tìm mọi cách để ngăn cản sự phát triển của công, thương nghiệp nơi đây như cướp đoạt tài nguyên, thực hiện chế độ thuế khóa nặng nề, độc quyền buôn bán trong và ngoài nước…

Đáp án cần chọn là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Keven

Bình luận


Bình luận