Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 10 (có đáp án): Trung Quốc giữa thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX (phần 2)

  • 2242 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, một phong trào nông dân chống đế quốc bùng nổ ở miền Bắc Trung Quốc là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Sự kiện nào đánh dấu cách mạng Tân Hợi trên thực tế đã kết thúc?

Xem đáp án

Ngày 29-12-1911, một chính phủ lâm thời được thành lập ở Nam Kinh tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc. Tôn Trung Sơn được bầu làm Tổng thống lâm thời. Tuy nhiên, những người lãnh đạo không kiên quyết lại vội vã thương lượng, đưa Viêm Thế Khải – vốn là một đại thần của nhà Thanh lên thay Tôn Trung Sơn (2-1912) làm Tổng thống. Cách mạng coi như chấm dứt.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Đại diện ưu tú nhất của phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai?

Xem đáp án

Đại diện ưu tú nhất của phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là Tôn Trung Sơn

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Nội dung nào không phản ánh đúng Học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận