Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 20 (có đáp án): Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939) (phần 2)

  • 1630 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tháng 7-1921 ở Trung Quốc đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

Xem đáp án

Với sự giúp đỡ của Quốc tế cộng sản, năm 1920, một số nhóm cộng sản đã ra đời. Trên cơ sở các nhóm này, tháng 7-1921, Đảng cộng sản Trung Quốc đã thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc. Từ đây, giai cấp vô sản Trung Quốc đã có chính đảng của mình để từng bước nắm ngọn cờ cách mạng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á chịu tác động bởi nhiều nhân tố, ngoại trừ

Xem đáp án

Đáp án đúng D


Câu 3:

Tại Đông Nam Á, trong năm 1930, những Đảng cộng sản nào đã lần lượt ra đời ở những quốc gia nào?

Xem đáp án

Từ thập niên 20, giai cấp vô sản trẻ tuổi ở Đông Nam Á cũng bắt đầu trưởng thành. Một số Đảng cộng sản được thành lập, đầu tiên là Đảng cộng sản In-đô-nê-xi-a (5-1920), tiếp theo trong năm 1930, các đảng công sản ra đời ở Việt Nam, Mã Lai, Xiêm, Phi-lip-pin.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Đặc điểm lớn nhất của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là

Xem đáp án

Đáp án đúng C


Câu 5:

Cuộc khởi nghĩa lớn nhất và kéo dài nhất của nhân dân Lào chống lại ách cai trị của thực dân Pháp ở cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

Xem đáp án

Đáp án đúng D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận