Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 20 (có đáp án): Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

  • 2982 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin được truyền bá sâu rộng vào Trung Quốc kể từ sau

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Xu hướng cách mạng mới xuất hiện trong phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á từ những năm 20 của thế kỉ XX?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 3:

Tính chất chống đế quốc của phong trào ngũ tứ (1919, Trung Quốc) thể hiện rõ nhất ở

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. Khẩu hiệu đấu tranh

Giải thích: Khẩu hiệu đấu tranh của phong trào đó là: Trung Quốc là của người Trung Quốc, khẳng định chủ quyền và sự quyết tâm chống lại đế quốc xâm lược.


Câu 4:

Nhân tố khách quan nào tác động đến sự bùng nổ của phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc (1919)?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Ngày 1/7/1921, ở Trung Quốc diễn ra sự kiện gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

lê khả dân

Bình luận


Bình luận