Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 22 (có đáp án): Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa (phần 2)

  • 1492 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Thuyết tương đối là phát minh khoa học của nhà bác học nào?

Xem đáp án

Lý thuyết tương đối của nhà bác học An- be Anh- Xtanh đã mang lại một dấu ấn sâu sắc cho khoa học hiện đại khi xét lại các khái niệm vật lý về không gian và thời gian

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tác phẩm văn học nào dưới đây là thành tựu của nền văn hóa Xô viết?

Xem đáp án

Đáp án đúng B


Câu 3:

Sự kiện nào đã mở đường cho việc xây dựng một nền văn hóa mới ở nước Nga Xô viết trong nửa đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án

Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở đường cho việc xây dựng một nền văn hóa mới trên cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa Mác- Lê-nin và kế thừa những tinh hoa của di sản văn hóa nhân loại. Đó là văn hóa Xô viết

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Nội dung nào không phản ánh đúng những thành tự mà nhân dân Liên Xô đạt được trên lĩnh vực văn hóa – giáo dục trong nửa đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án

Đáp án đúng C


Câu 5:

“Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”

Anh (chị) hiểu như thế nào về câu nói trên?

Xem đáp án

Bản thân những phát minh khoa học luôn có tính hai mặt tốt- xấu. Tuy nhiên tính tốt- xấu đó phụ thuộc vào mục đích sử dụng của con người. Nếu con người sử dụng nó vào những mục đích tốt sẽ mang lại kết quả tốt và ngược lại.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận