Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 30 (có đáp án): Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến 1918

  • 3977 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 2:

Tháng 5 năm 1904, Phan Bội Châu và những người cùng chí hướng thành lập tổ chức nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Tháng 8/1908 phong trào Đông du tan rã vì

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Sự xuất hiện hai xu hướng bạo động và cải cách ở Việt Nam đầu thế kỉ XX chứng tỏ các sĩ phu tiến bộ

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận