Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII - Đầu thế kỉ XX có đáp án(Phần 2)

  • 1995 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 22 phút

Câu 1:

Đến giữa thế kỉ XIX, nước thực dân nào đã đặt được ách thống trị ở Ấn Độ?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Sau cuộc chiến tranh Anh- Pháp, thực dân Anh đã giành được độc quyền xâm chiếm Ấn Độ. Đến giữa thế kỉ XIX, Anh đã hoàn thành công cuộc chinh phục và đặt ách thống trị ở Ấn Độ


Câu 2:

Cuộc đấu tranh nào của nhân dân Ấn Độ chống Anh diễn ra từ năm 1857-1859?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Nhiều cuộc khởi nghĩa chống Anh của nhân dân Ấn Độ liên tiếp nổ ra, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Xi- pay (1857-1859)


Câu 3:

Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục đích gì?  

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Năm 1885, Đảng Quốc dân đại hội gọi tắt là Đảng Quốc đại được thành lập nhằm đấu tranh giành quyền tư trị, phát triển nền kinh tế dân tộc.


Câu 4:

Đảng Quốc dân Đại hội là chính đảng của lực lượng xã hội nào?  

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp tư sản dân tộc Ấn Độ, được thành lập vào năm 1885

 


Câu 5:

Trong quá trình hoạt động, Đảng Quốc đại đã có sự phân hóa như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Trong quá trình hoạt động, Đảng Quốc đại đã phân hóa thành 2 phái: phái Cấp tiến (kiên quyết chống Anh) và phái Ôn hòa (chủ trương thỏa hiệp, chỉ yêu cầu chính phủ thực dân cải cách)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận