Trắc nghiệm Ôn tập chuyên đề các nguồn lực. Một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế có đáp án

  • 758 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Yếu tố nào sau đây không nằm trong nhóm nguồn lực kinh tế - xã hội?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Yếu tố nằm trong nhóm nguồn lực kinh tế - xã hội là: Nguồn lao động, nguồn vốn đầu tư, thị trường, khoa học - công nghệ, thương hiệu quốc gia, lịch sử - văn hoá và đường lối chính sách.

- Yếu tố nằm trong nhóm nguồn lực kinh tế - xã hội là: Khí hậu, nước, sinh vật, đất, địa hình, biển và khoáng sản.


Câu 2:

Cơ cấu ngành kinh tế của các nước đang phát triển có đặc điểm là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cơ cấu ngành kinh tế của các nước đang phát triển có đặc điểm là tỉ trọng nông nghiệp còn chiếm tỉ lệ cao mặc dù công nghiệp, dịch vụ đã tăng.


Câu 3:

Cơ cấu ngành kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cơ cấu ngành kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ cao.


Câu 4:

Tổng thu nhập quốc gia viết tắt là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tổng thu nhập quốc gia (GNI): là tổng giá trị (theo giá cả thị trường) của tất cả các sản phẩm và dịch vụ cuối cùng do tất cả công dân của một quốc gia tạo ra trong một năm.


Câu 5:

Nhận định nào dưới đây không đúng về nguồn lực tự nhiên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nguồn lực tự nhiên là cơ sở tự nhiên của mọi quá trình sản xuất. Đó là những nguồn vật chất vừa phục vụ cho cuộc sống, vừa phục vụ cho phát triển kinh tế. Sự giàu có và đa dạng về tài nguyên thiên nhiên tạo lợi thế quan trọng cho sự phát triển kinh tế.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận