Trắc nghiệm Ôn tập chuyên đề địa lí dân cư có đáp án

  • 917 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tiêu chí nào sau đây cho biết một nước có dân số trẻ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Căn cứ vào tỉ trọng dân số ở ba nhóm tuổi, có thể xác định được cơ cấu dân số của một quốc gia là cơ cấu dân số trẻ, cơ cấu dân số già hay cơ cấu dân số vàng. Một nước có dân số già khi nhóm tuổi 0 - 14 chiếm dưới 25%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm trên 15%; Một nước có dân số trẻ khi nhóm tuổi 0 - 14 chiếm trên 35%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm dưới 10%.


Câu 2:

 Tỉ suất sinh thô của thế giới năm 2020 là 19% có nghĩa là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tỉ suất sinh thô của thế giới năm 2020 là 19% có nghĩa là trung bình 1000 dân, có 19 trẻ em được sinh ra trong năm đó.


Câu 3:

Xu hướng thay đổi tỉ suất sinh thô của các nhóm nước trên thế giới hiện nay là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Xu hướng thay đổi tỉ suất sinh thô của các nhóm nước trên thế giới là

- Tỉ suất sinh thô có xu hướng giảm mạnh, trong đó các nước phát triển giảm nhanh hơn.

- Tỉ suất sinh thô của nhóm nước đang phát triển cao hơn nhóm phát triển. Năm 2020, tỉ suất sinh thô trên thế giới khoảng 19%o, trong đó các nước phát triển khoảng 10%o, các nước đang phát là triển khoảng 20%o.

- Tỉ suất sinh thô trên thế giới có xu hướng giảm ở cả nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển.


Câu 4:

Gia tăng cơ học là sự chênh lệch giữa

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Gia tăng dân số cơ học biểu hiện sự biến động dân số do chênh lệch giữa số đến và số đi. Tỉ suất gia tăng dân số cơ học là hiệu số giữa tỉ suất nhập cư và tỉ suất xuất cư. Ở các nước phát triển tỉ suất nhập cư thường lớn hơn tỉ suất xuất cư, còn ở các nước đang phát triển tỉ suất xuất cư thường lớn hơn tỉ suất nhập cư.


Câu 5:

Đô thị hoá tác động những mặt tích cực nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đô thị hoá không những góp phần thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động mà còn làm thay đổi phân bố dân cư, lao động, quá trình sinh tử và hôn nhân đô thị,...


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận