Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 11 (có đáp án): Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

  • 7665 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 31 phút

Câu 1:

Các chất được vận chuyển qua màng tế bào thường ở dạng nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Nước được vận chuyển qua màng tế bào nhờ

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Các chất tan trong lipit được vận chuyển vào trong tế bào qua?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Trong các nhóm chất sau, nhóm chất nào dễ dàng đi qua màng tế bào nhất?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Chất O2, CO2 đi qua màng tế bào bằng phương thức

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Đình Hóa

N

6 tháng trước

Nguyễn Thị Bình

Bình luận


Bình luận

Lê Huyền
07:58 - 26/12/2020

câu 4 c