Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 13 (có đáp án): Khái quát về năng lượng và năng lượng và chuyển hóa

  • 5984 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Năng lượng chủ yếu của tế bào tồn tại ở dạng nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Nói về ATP, phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

ATP được cấu tạo từ 3 thành phần là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Số liên kết cao năng có trong 1 phân tử ATP là?

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

6 tháng trước

Vũ Đai

Bình luận


Bình luận