Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 23 (có đáp án): Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

  • 5719 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Các axit amin nối với nhau bằng liên kết nào sau đây để tạo nên phân tử protein?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Trong quá trình tổng hợp polosaccarit, chất khởi đầu là

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Ở vi sinh vật, lipit được tạo nên do sự kết hợp giữa các chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Sơ đồ đúng về quá trình tổng hợp nên là axit nucleic là?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Ý nào sau đây là sai về quá trình phân giải protein?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Diễm Ngọc
19:59 - 02/04/2021

Câu 5 B

Diễm Ngọc
19:59 - 02/04/2021

Câu 5 B

Diễm Ngọc
19:59 - 02/04/2021

Câu 5 B

Diễm Ngọc
19:59 - 02/04/2021

Câu 5 B

Diễm Ngọc
19:59 - 02/04/2021

Câu 5 B

Diễm Ngọc
19:59 - 02/04/2021

Câu 5 B

Diễm Ngọc
19:59 - 02/04/2021

Câu 5 B

Diễm Ngọc
19:59 - 02/04/2021

Câu 5 B

Diễm Ngọc
19:59 - 02/04/2021

Câu 5 B

Đỗ Thùy Trang
06:56 - 26/04/2021

Câu 8 sai đề